గుమ్మం సైజులు

Model Size : 80"x39"

మేము అందిస్తున్న సాటిలేని నిరంతర నాణ్యత 100% మెరుగైనవి.

గుమ్మం సైజులు ఏకండి మరియు విడి గుమ్మాలుగా లభించును.

Width (వెడల్పు) Height (ఎత్తు)
80" 39"
80" 35"
80" 30"
78" 39"
78" 36"
78" 30"

 

Price : 0/-


Quick Enquiry