డోర్

Model Size : 6'9"x76'

సింగిల్ డోర్ డబల్ డోర్ ౩ మరియు 4 భాగాలుగా లభించును 

ఫ్రేమ్ ఎత్తు  డోర్ ఎత్తు
6'9" 76'
6'6" 31" 1/2
ఫ్రేమ్ వెడల్పు డోర్ వెడల్పు
39' 35'
36' 31' 1/2
30' 26'

 

Price : 0/-


Quick Enquiry